Privacy Verklaring

Pantheon Legal hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij streven ernaar om uw privacy op een zorgvuldige wijze te waarborgen en zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie die u met ons deelt. Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hieronder informeren wij u over hoe wij omgaan met uw gegevens.

Categorieën persoonsgegevens

In het kader van de diensten die wij bieden, verwerken wij diverse persoonsgegevens van u. Dit gebeurt onder andere wanneer u via onze website een afspraak wilt maken of het contactformulier invult. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt of waarvan bij aanmelding duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

De gegevens die wij kunnen verzamelen, zijn onder andere:

 • Contactgegevens (NAW-gegevens en Telefoonnummer);
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Details betreffende het juridisch geschil.

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen op rechtmatige wijze persoonsgegevens van u verwerken als daarvoor een juridische grondslag bestaat. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, zoals vastgelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor andere gerechtvaardigde belangen, zoals het informeren over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening, zoals bepaald in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder:

 • Het aanmaken en bijhouden van uw dossier;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het behandelen van uw zaak;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het uitvoeren van overige, door uw gevraagde, diensten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Derden waarmee wij samenwerken en die toegang hebben tot onze persoonsgegevens hebben een verwerkersovereenkomst getekend om aan te tonen dat zij volgens de wet werkzaam zijn.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Toestemming minderjarige

Het bieden van rechtshulp aan minderjarigen (kinderen jonger dan 16 jaar) en het verwerken van persoonsgegevens, kan alleen plaatsvinden met schriftelijke toestemming van de gezaghebbende ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s). Kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar moeten zelf ook ondertekenen. Vanaf 16 jaar is alleen de handtekening van het kind voldoende.

Bewaartermijnen

Pantheon Legal bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen:

 • Alle personen die namens Pantheon Legal van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Binnen de organisatie is een privacybeleid opgesteld en geïmplementeerd.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacyverklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heb u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heb u recht op inzage, correctie en het wissen van uw gegevens. Ook kan u ons verzoeken om uw gegevens aan uw of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan uw verzoek of bezwaar.