Toeslagen, Boetes & Gemeentelijke belastingen

Toeslagen

Miljoenen mensen ontvangen van de Belastingdienst een ‘toeslag’, bedoeld als tegemoetkoming voor de hoge vaste lasten. Er zijn 4 belangrijke toeslagen: zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget.

De hoogte van de toeslag wordt via een ingewikkelde berekening vastgesteld en is o.a. afhankelijk van:

  • de hoogte van het jaarinkomen van de aanvrager en de toeslagpartner
  • de hoogte van de uitgaven (de hoogte van de rekenhuur, de hoogte van het uurtarief van kinderopvang)
  • de hoogte van het inkomen van medebewoners (geldt voor de huurtoeslag)

Toeslagen worden meestal vooraf als maandelijks voorschot uitgekeerd, waarna de Belastingdienst Toeslagen achteraf pas controleert of het juiste bedrag is uitbetaald. Niet zelden blijkt dat er helaas een te hoge toeslag is uitbetaald, waarna een deel van de toeslag weer wordt teruggevorderd. Ook kan achteraf op grond van bijzondere omstandigheden worden geconstateerd dat er toch geen aanspraak bestond op de aangevraagde en uitbetaalde toeslag. Tegen de beslissingen (beschikkingen) van de Belastingdienst om u geen, of een lagere, toeslag toe te kennen, kunt u binnen 6 weken bezwaar indienen. Als dat bezwaar ongegrond wordt verklaard, kunt u in beroep bij de rechtbank. Als u ook daar uw gelijk niet krijgt, kunt u in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag.

Uiteraard kunt u ook Pantheon Legal inschakelen om de bezwaar- en beroepsprocedures namens u te voeren. Wij treden dan namens u op als uw ‘gemachtigde’.

Boetes

U heeft een bestuurlijke boete ontvangen en wilt graag bezwaar maken. Pantheon Legal kan u daarbij helpen.

Volgens de wet moeten bezwaarschriften in ieder geval de volgende gegevens bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

  1. De naam en het adres van de indiener.
  2. De dagtekening van de boete.
  3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
  4. De gronden van het bezwaar.

In sommige gevallen zijn aanvullende gegevens vereist. Aangezien de beoordeling van een bezwaar veelal gebaseerd is op de ingediende documenten, is het zeer verstandig een expert in te schakelen die u kan assisteren bij het opstellen en indienen van het bezwaar.

Gemeentelijke belastingen

Pantheon Legal kan u hulp bieden bij het indienen van bezwaar als u het niet eens bent met een aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Ook kan Pantheon Legal voor u een kwijtscheldingsprocedure starten. Als u weinig inkomen en spaargeld hebt, kunt u namelijk kwijtschelding aanvragen. Dan hoeft u misschien een aantal belastingen op uw gecombineerde aanslag niet te betalen. Te denken valt aan de gecombineerde aanslag van de afdeling Belastingen voor de afvalstofheffing en de daarbij horende waterschapsbelasting.

Heeft u hulp nodig?

Heeft u juridisch hulp nodig met uw Toeslagen, Boetes of Gemeentelijke belastingen en overweegt u een expert in de arm te nemen? Wacht dan niet en neem contact met ons op. We staan direct tot uw beschikking en gaan zo snel mogelijk voor u aan de slag, zodat u weet waar u staat en wat u kunt verwachten.

Belangrijk is om snel te handelen! Het grootste risico bij het indienen van veel van deze procedures is dat het niet in behandeling wordt genomen omdat het te laat is ingediend. Over het algemeen heeft u 6 weken om bezwaar aan te tekenen. Indien het bezwaar buiten deze termijn wordt ingediend, wordt het als ‘niet-ontvankelijk’ verklaard. Dit betekent kortweg dat het bezwaar niet wordt beoordeeld. Na een niet-ontvankelijkverklaring heeft het indienen van beroep of hoger beroep meestal geen zin, behalve in specifieke gevallen.