Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. Pantheon Legal is een in Amsterdam gevestigd rechtskundig adviesbureau met als doel het verlenen van juridische bijstand.
 2. Pantheon Legal is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 90579127.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door Pantheon Legal aanvaarde opdracht van toepassing, inclusief eventuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten.
 4. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Pantheon Legal is bevoegd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten tot het verrichten van werkzaamheden en op lopende overeenkomsten. Pantheon Legal is verplicht bij eenzijdige wijziging van de algemene voorwaarden dit kenbaar te maken aan opdrachtgever middels een zending van de nieuwe algemene voorwaarden.
 6. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of (door rechterlijke tussenkomst) vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Gegevens/Informatie

 1. Opdrachtgever verstrekt Pantheon Legal alle gegevens en informatie die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Pantheon Legal verstrekte gegevens en informatie.
 2. Derden kunnen aan de overeenkomst, de verrichte werkzaamheden of de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. Uitsluitend Pantheon Legal geldt tegenover opdrachtgever als opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.

Honorarium/Facturatie

 1. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de periodiek door Pantheon Legal vast te stellen uurtarieven.
 2. Door Pantheon Legal ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten die niet in de tarieven zijn verwerkt (zoals griffierechten, reis-, deurwaarders- en vertaalkosten, etc.), zullen separaat in rekening worden gebracht.
 3. Pantheon Legal is gerechtigd om aan cliënt een voorschot in rekening te brengen. Eerst na ontvangst van het voorschot zal Pantheon Legal met de werkzaamheden dienen aan te vangen. Dit voorschot zal worden verrekend bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft.
 4. Alle factuurbedragen zullen door Pantheon Legal worden verhoogd met het geldende Btw-tarief (21%).
 5. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie.

Nakoming

 1. Pantheon Legal hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Betaling dient plaats te vinden in Euro, binnen 14 dagen na de factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur.
 2. Indien de opdrachtgever de declaraties niet binnen deze termijn voldoet, is Pantheon Legal gerechtigd haar werkzaamheden per direct op te schorten zonder dat zij is gehouden eventuele schade die als gevolg hiervan ontstaat te vergoeden.
 3. Indien de opdrachtgever de declaraties niet tijdig betaalt, is hij vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente verschuldigd en is Pantheon Legal gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen die worden begroot op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,- exclusief btw.

Beëindiging

 1. Ieder der partijen kan slechts door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De cliënt is gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.
 2. Pantheon Legal is te allen tijde gerechtigd, zonder daarmee in gebreke te komen en schadeplichtig te worden, de overeenkomst tussentijds op te zeggen.
 3. Indien tussen Pantheon Legal en opdrachtgever een verschil van mening bestaat over de wijze waarop de zaak moet worden behandeld (waaronder ook wordt verstaan de inhoud van brieven en processtukken) of indien naar het oordeel van Pantheon Legal sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie, dan is Pantheon Legal gerechtigd de overeenkomst direct op te zeggen zonder hierbij schadeplichtig te zijn jegens opdrachtgever. 

Samenwerkingsverband

 1. Pantheon Legal is bevoegd om bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen indien zij dat noodzakelijk acht. Pantheon Legal zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 2. Pantheon Legal is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 3. Verzoeken om diensten worden geacht uitsluitend aan Pantheon Legal te zijn gericht en niet bijvoorbeeld aan een derde zoals in punt 20 genoemd.

Aansprakelijkheid

 1. Pantheon Legal is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van werkzaamheden. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover er sprake is van schade die het rechtstreekse gevolg is van bewuste roekeloosheid of opzet. Bij vernietiging of nietigheid van dit artikel is de aansprakelijkheid van Pantheon Legal in ieder geval beperkt tot 50% van het gefactureerde bedrag aan de opdrachtgever voor de opdracht waaraan de schade gekoppeld is. 
 2. Pantheon Legal is voorts niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de Cliënt op het moment, waarop de vermeende gebeurtenis waardoor schade intreedt zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting tegenover Pantheon Legal.
 3. Behoudens vorderingen die het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Pantheon Legal, vrijwaart de opdrachtgever Pantheon Legal en de aan haar verbonden juristen en medewerkers voor alle vorderingen van derden die verband houden met de opdracht.
 4. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens personen waarmee Pantheon Legal een samenwerkingsverband heeft gesloten is uitgesloten. Genoemde personen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen derdenbeding.
 5. Wanneer Pantheon Legal bij de uitvoering van werkzaamheden derden inschakelt aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade die een gevolg is van tekortkomingen van deze derden. Pantheon Legal is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden. Pantheon Legal sluit iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is van of op enige wijze in verband staat met de insolventie of het anderszins niet nakomen van verplichtingen van of door enige bank, financiële instelling of andere derde.
 6. Op eerste verzoek zal Pantheon Legal de rechten die zij jegens de desbetreffende derde kan uitoefenen in verband met de door de derde veroorzaakte schade aan de cliënt overdragen.
 7. De opdrachtgever vrijwaart Pantheon Legal tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden of voortvloeien uit de gegeven opdracht en/of de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht. Deze vrijwaring omvat mede de kosten van juridische bijstand. Het bepaalde in dit artikel alsmede in alle overige bepalingen in deze algemene voorwaarden die beogen rechten ten behoeve van derden te creëren zijn mede bedoeld als een jegens hen om niet gemaakt onherroepelijk derdenbeding als bedoeld in art. 6:253 lid 4 Burgerlijk Wetboek.
 8. Een, aanspraak zoals hiervoor benoemd (punt 23 t/m 29), vervalt in ieder geval, indien Pantheon Legal niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW verjaart iedere vordering jegens Pantheon Legal en/of aan haar verbonden juristen en medewerkers in ieder geval 12 maanden nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt.

Registratie van gegevens

 1. Pantheon Legal verwerkt de persoonsgegevens van de Cliënt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.
 2. Gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de dienstverlening zoals omschreven in artikel 1

Derdenwerking

 1. Individuele personen die met Pantheon Legal verbonden zijn of waren en hun rechtsopvolgers kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

Rechtskeuze/Forumkeuze

 1. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Pantheon Legal is Nederlands recht van toepassing.
 2. De (kanton)rechter Amsterdam is bevoegd in het geval een geschil wordt voorgelegd aan de gewone rechter, met dien verstande dat Pantheon Legal bevoegd blijft geschillen voor te leggen aan de rechter die bevoegd zou zijn indien van deze forumkeuze geen sprake zou zijn.